Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Rational Computer Services, gevestigd te 8263 AJ KAMPEN op het adres Ambachtsstraat 1c.

.
Artikel 1. Begripsbepaling. In deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden wordt bedoeld met: Voorwaarden: Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Rational Computer Services gevestigd aan de Ambachtsstraat 1c te 8263 AJ KAMPEN. Rational: Rational Computer Services, gevestigd en kantoorhoudende te Kampen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5075790. Relatie: Iedere wederpartij waarvoor Rational werkzaamheden of diensten heeft verricht, apparatuur aan heeft geleverd, offerte aan heeft uitgebracht of enig andere overeenkomst mee heeft gesloten. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Op alle door Rational gedane offertes en op alle tussen Rational en haar relaties gesloten overeenkomsten over levering van diensten, software en/of apparatuur zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Door het verstrekken van een opdracht aan Rational doet de relatie afstand van alle eventuele eigen inkoop of andersoortige voorwaarden en of condities.

 

Artikel 3. Prijzen Al onze prijzen en aanbiedingen zijn exclusief het op dat moment geldende BTW tarief en eventuele andere heffingen van overheidswege.

 

Artikel 4. Offertes Alle offertes die Rational doet zijn volledig vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen, tenzij schriftelijke anders werd overeengekomen. Rational is gerechtigd om wanneer van overheidswege toeslagen worden opgelegd deze in afwijking van de offerte in rekening te brengen, voor zover die betreffende kosten of toeslagen op het moment van offerte niet van toepassing of bekend waren.

 

Artikel 5. Betalingscondities 1. Voor de uitgevoerde werkzaamheden ontvangt de relatie van Rational een gespecificeerde factuur. Goederen en diensten worden geleverd met een krediettermijn van 28 dagen gerekend vanaf factuurdatum. Betaling dient binnen deze periode plaats te vinden zonder aftrek van korting of verrekening van enig ander bedrag dan ook. Rational kan van een relatie verlangen om een aanbetaling te voldoen mocht daar volgens Rational aanleiding toe bestaan, maar ook bij specifieke, niet-courante producten die speciaal voor een relatie besteld dienen te worden, in alle gevallen zulks uitsluitend ter beoordeling van Rational. 2. Indien een relatie zijn betalingsverplichting niet nakomt en een factuur na de 28e dag nog niet heeft betaald danwel niet volledig heeft betaald, wordt de betreffende relatie zonder dat enige nadere waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, geacht onmiddellijk in gebreke te zijn. Mocht betaling zelfs na herhaalde herinnering daarvan uitblijven dan is de ingebreke blijvende relatie alle kosten verschuldigd voortvloeiende uit de incasso van de vordering. De minimale incassokosten bedragen naast de kosten van het ingeschakelde incassobureau voor ondernemers € 250,– verhoogd met de wettelijke rente alsmede de kosten van de gevolgde procedure. Voor consumenten gelden naast de kosten van het incassobureau de tarieven zoals vastgesteld in de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 1 juli 2012.

 

Artikel 6. Levertijd Rational streeft er naar iedere bestelling van hardware, supplies en/of software zo spoedig mogelijk uit te leveren. Zij is daarbij afhankelijk van de voorraadpositie van fabrikanten en haar leveranciers. De computerbranche wordt gekenmerkt door snelle veranderingen. De leverbaarheid is daardoor niet altijd te garanderen. Apparatuur wordt zeer snel opgevolgd door vernieuwde en gewijzigde types en of modellen. Computer hardware heeft daardoor een korte levenscyclus. Rational zal te allen tijde proberen de bestelde apparatuur conform haar aanbieding uit te leveren. Wanneer alternatieve apparatuur moet worden geleverd doordat een nieuwere versie op de markt is gekomen, zal Rational daar de relatie tijdig van in kennis stellen en deze apparatuur voor zover mogelijk voor dezelfde prijs uitleveren. Een dergelijke situatie kan nimmer aanleiding zijn tot het ontbinden van de koopovereenkomst. Mocht sprake zijn van een substantiële prijsverhoging dan is relatie gerechtigd om van de koop af te zien.

 

Artikel 7. Reclamatie Wanneer een relatie van oordeel is dat Rational de werkzaamheden niet op een correcte wijze heeft geleverd en of geïnstalleerd heeft de relatie gedurende een termijn van 7 dagen gerekend vanaf factuurdatum om Rational daar schriftelijk of via e-mail op aan te spreken. Indien een relatie tijdig reclameert schort dat zijn betalingsverplichting niet op. Indien vaststaat dat de reclamering terecht is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Rational, zal Rational binnen een redelijke termijn van maximaal 14 dagen zorgdragen voor herstel danwel voor vervanging van de niet correct functionerende hardware. Rational kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de werking van software of softwarepakketten die door anderen zijn vervaardigd en door Rational zijn geïnstalleerd.

Artikel 8. Storingsafhandeling Rational streeft er altijd naar iedere relatie zo spoedig mogelijk van dienst te zijn in geval van storing en of service. In het geval van een onderhoudscontract heeft een relatie voorrang bij het oplossen van zijn computerstoring. Afhankelijk van het soort onderhoudscontract hanteert Rational op werkdagen een gegarandeerde responstijd van 2 of uiterlijk 4 uur na melding van de storing, tenzij er sprake is van verkeerscongestie, natuurrampen of enig andere vorm van overmacht. In het geval dat een relatie een onderhoudscontract heeft staat Rational ook op zaterdag voor de betreffende relatie ter beschikking, wanneer de storing op de vrijdag ervoor voor 17:00 uur is aangemeld. Zonder onderhoudscontract zal Rational altijd proberen om zo spoedig langs te komen, waarbij geprobeerd wordt om op werkdagen binnen één etmaal na de storingsmelding bij de betreffende relatie aanwezig te zijn.

Artikel 9. Garantie Voor alle nieuwe geleverde producten geldt een volledige garantietermijn van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden, of producten die aan slijtage of verbruik onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld linten, drums en tonercassettes. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van bepaalde onderdelen (zoals de harddisk) een eigen garantie bieden. Rational zal in een dergelijk geval het gehele traject voor de relatie begeleiden. Uitsluitend de kosten voor verzending van het betreffende product komen daarbij voor rekening van de relatie. Rational wijst er met klem op dat alle rechten op garantie worden verspeeld wanneer door een relatie zelf, of door derden al of niet in opdracht van de relatie, veranderingen zijn aangebracht op door Rational geleverde producten. Deze uitsluiting betreft zowel hard- als software en supplies.

 

Artikel 10. Conformiteit Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

 

Artikel 11. Privacyregeling Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en een transparant privacy beleid hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

 • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
 • persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
 • alle overige gegevens die Rational tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden onder ogen krijgt, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

   

  Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud Alle door Rational geleverde producten en apparatuur blijven het eigendom van Rational voor zolang er geen volledige betaling van de factuur waarop de levering van goederen en diensten in rekening werd gebracht heeft plaatsgevonden.

   

  Artikel 13. Aansprakelijkheid Rational kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die ontstaan is doordat relatie onjuiste en/of onvolledige informatie aan Rational heeft verstrekt. Indien Rational aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde van de order of opdracht, met dien verstande dat de aansprakelijkheid steeds beperkt blijft tot het bedrag dat de verzekeraar van Rational aan relatie uitkeert. Rational is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Rational is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Iedere relatie is zelf verantwoordelijk voor het maken van een dagelijkse back-up van zijn volledige database. Voor het verloren gaan van data kan Rational nimmer aansprakelijk worden gehouden.

   

  Artikel 14. Geschillen Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan een rechter in het Arrondissement Zwolle. Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.